Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark GUOXINGLI's MessageBoard
Papers

[1]  Guo X, Gao L, Wang Y, et al. Advances in long noncoding RNAs: identification, structure prediction and function annotation[J]. Briefings in functional genomics, 2016, 15(1): 38.

[2]  Xingli Guo, Lin. Gao, Qi Liao, Hui Xiao, Xiaoke Ma, Xiaofei Yang, Haitao Luo, Guoguang Zhao, Dechao Bu, Fei Jiao, Qixiang Shao, RunSheng Chen and Yi Zhao. (2013). Long non-coding RNAs function annotation: a global prediction method based on bi-colored networks. Nucleic Acids Research 41(2): e35-e35.

[3]  Xingli Guo, Lin Gao, Chunshui Wei, Xiaofei Yang, Yi Zhao, Anguo Dong. (2011) A Computational Method Based on the Integration of Heterogeneous Networks for Predicting Disease-Gene Associations. PLoS ONE  6(9): e24171.

[4]  Guo X L, Gao L, Liu Y X, et al. Long non-coding RNAs: Insights into the biological property (in Chinese). Chin Sci Bull (Chin Ver), 2013, 58:2779–2786,

[5]  GUO Xing-Li, GAO Lin, CHEN Xin, Models and Algorithms for Alignment of Biological Networks. Journal of Software, Vol.21, No.9, September 2010, pp.2089−2106

[6]  Yang, X., Gao, L., Guo, Xingli, Shi, X., Wu, H., Song, F. and Wang, B. (2014) A Network Based Method for Analysis of lncRNA-Disease Associations and Prediction of lncRNAs Implicated in Diseases. PloS ONE, 9(1), e87797.

[7]  Deng Y, Gao L, Wang B, Guo Xingli. HPOSim: An R Package for Phenotypic Similarity Measure and Enrichment Analysis Based on the Human Phenotype Ontology[J]. PloS ONE, 2015, 10(2).

[8]  Wang B, Gao L, Zhang Q, Li A, Deng Y, Guo Xingli.  Diversified Control Paths: A Significant Way Disease Genes Perturb the Human Regulatory Network[J]. PloS one, 2015, 10(8): e0135491.