Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark Yongzhao Li's MessageBoard
Team

Green Communication Research Team, School of Telecommunications

 

Leader: Prof. Hailin Zhang

Core Member: Prof. Yongzhao Li;   A. Prof. Xiafeng Lu;  A. Prof. Yi Liu