学术信息网 西电导航 关于 使用说明 搜索 系统首页 登录 控制面板 收藏 吴巍炜的留言板
学术论文

2021年

(1) Bin Wang, Yingying Jian, Xue Jiang, Tianqing Liu, Dingyi Yang, Lizi Yang, Lichao Jia, Zhenhuan Zhao, Yanping Liang, Huanran Feng, Mingshui Yao, Pengyi Xie, Ning Tang, Hossam Haick,* Wenwen Hu*, Weiwei Wu,* Lotus Leaf Inspired Low Surface Energy for Humidity Interference Suppression in Gas Sensors application, submitted

(2) Xi liu, Lijun Huang, Hao Zhang, Yujian Liu, Chunyan Wu, Qixing Luo, Feiyang Yin, Xiaolong Yan, Jinbo Zhao, Yanwen Su,Jiankang He, Weimiao Li, Dichen Li, Changquan Shi, Pinyi Yang, Zhenhuan Zhao, Tao Du, Weiwei Wu*, Xiaofei Li*, Lei Wang,* Boosting the Interface Fusion between Hard Artificial Bone and Soft Tissue with Less Side Effects: A Pilot Study on Facile Amidogen Bio-Activation Method, submitted

(3) Chunlin Zhou, Jinsong Zhang, Xu Wang, Yushu Yang, Pan Xu, Peixian Li, Lu Zhang, Zhiyuan Chen, Huanran Feng,*  Weiwei Wu,* Betavoltaic Cell: The Past, Present and Future, ESC Journal of Solid State Science and Technology, 2021, on-line

(4) The Marriage of Sealant Agent between Stucture Transformable Silk Fibroin and Traditional Chinese Medicine for Faster Skin Repair, Bioactive Materials, in subbmission

(5) Chunyuan Li; Xiaoxia Bai; Jianing Huang; Rui She; Zhenni Wang; Zheng Wang; Qiang Li; Weiwei Wu; Yanping Liang, Zhenhuan Zhao,* Enhanced photocatalytic nitrogen reduction performance of one-dimensional TiO2 nanobelts by acid corrosion treatment, in submission

(6) Li, P.,* Wang, D., Zhang, L., Liu, C., Wu, F., Wang, Y., Wang, Z., Zhao, Z., Wu, W., Liang, Y. and Li, Z.,* 2021. An In Situ Coupling Strategy toward Porous Carbon Liquid with Permanent Porosity. Small, p.2006687.

 

2020年

(1) Yingying Jian, Wenwen Hu, Zhenhuan Zhao, Pengfei Cheng, Hossam Haick*, Mingshui Yao,* Weiwei Wu,* Gas Sensors Based on Chemi‐Resistive Hybrid Functional Nanomaterials, Nano-Micro Letters, 2020, 12, 71.

(2) Ning Tang, Cheng Zhou, Danyao Qu, Ye Fang, Youbin Zheng, Wenwen Hu, Ke Jin, Weiwei Wu*, Xuexin Duan, Hossam Haick*, A Highly Aligned Nanowire-Based Strain Sensor for Ultrasensitive Monitoring of Subtle Human Motion, Small, 2020, 16, 24, 2001363.

封面下载地址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202070132

(3) Bai, Xiaoxia, Zhe Wang, Jingying Luo, Weiwei Wu, Yanping Liang, Xin Tong*, and Zhenhuan Zhao*Hierarchical Porous Carbon with Interconnected Ordered Pores from Biowaste for High-Performance Supercapacitor Electrodes2020Nanoscale Research Letters15(1), 88.

(4) Li, Qiang, Xiaoxia Bai, Jingying Luo, Chunyuan Li, Zhenni Wang, Weiwei Wu, Yanping Liang, and Zhenhuan Zhao*. "Fe doped SrWO4 with tunable band structure for photocatalytic nitrogen fixation." Nanotechnology, (2020), 2020, 31, 37.

(5) Yang, Fan; Xu, Danyang; Jiang, Xue; Qu, Danyao; Wang, Zhenni; Gu, Long; Wu, Weiwei*; Lv, Ruichan*, Marriage of Ultra-Thin Titanium Carbide and Up-Conversion Nanoparticles for Enhanced Imaging-Guided Theranostics, Langmuir,

(6) Xu, Danyang, Jun Liu, Yanxing Wang, Yingying Jian, Weiwei Wu, and Ruichan Lv.* Black Phosphorus Nanosheet with High Thermal Conversion Efficiency for Photodynamic/Photothermal/Immunotherapy." ACS Biomaterials Science & Engineering, 2020, 6, 9, 4940–4948

(7) Yingying Jian, Danyao Qu, Lihao Guo, Yujin Zhu, Chen Su, Huanran Feng, Guangjian Zhang, Jia Zhang, Weiwei Wu*, and Ming-Shui Yao*, The Prior Rules of Designing Ti3C2Tx MXene-Based Gas Sensor, Frontiers of Chemical Science and Engineering, Accepted.

(8) Awad Shalabny, Francesco Buonocore, Massimo Celino, Gil Shalev, Zhang Lu, Weiwei Wu, Peixian Li, Jordi Arbiol, and Muhammad Y. Bashouti,* Semi-conductivity Transition in Silicon Nanowires by hole transport layer, Nano Letters, accepted

 

2019年:

(1) Muhammad Khatib, Tan-Phat Huynh, Yunfeng Deng, Yehu Horev, Walaa Saliba, Weiwei Wu, and Hossam Haick*,A Freestanding Stretchable and Multifunctional Transistor with Intrinsic Self-Healing Properties of all Device Components, Small, 2019, 15(2), 1803939

(2) Rouxi Chen, Yuqin Wan, Weiwei Wu, Cao Yang, Ji-Huan He, Jianhua Cheng, Reinhard Jetter, Fank K. Ko, Yuancai Chen, A lotus effect-inspired flexible and breathable membrane with hierarchical electrospinning micro/nanofibers and ZnO nanowires, Materials & Design, 2019, 162,246–248.

(3) Wu, Xiaonan, Shunshun Xiong, Yu Gong, Youjin Gong, Weiwei Wu, Zhenghao Mao, Qiang Liu, Sheng Hu, and Xinggui Long. "MOF-SMO hybrids as a H2S sensor with superior sensitivity and selectivity." Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, 292, 32-39

(4) Mingshui Yao, Jingwei Xiu, Qingqing Huang, Wenhua Li, Weiwei Wu, Qian Wu, Linan Cao, Weihua Deng, Guane Wang, Gang Xu, Van der waals hetero-structured MOF-on-MOF thin film: cascading various functions to realize advanced chemiresistive sensing, Angewandte Chemie International Edition, 2019,58 (42), 14915-14919

封面下载地址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201910733?af=R

(5) Sun JJ, Zhang M, Khatib M, Milyutin Y, Saliba W, Kloper V, Garaa A, Wu W, Jin H, Segev‐Bar M, Deng Y. Time‐Resolved and Self‐Adjusting Hybrid Functional Fabric Sensor for Decoupling Multiple Stimuli from Bending. Advanced Materials Technologies. 2019:1900290.

(6) Yang F, Liu J, Jiang X, Wu W, Wang Z, Zeng Q, Lv R. Mesoporous semiconductors combined with up-conversion nanoparticles for enhanced photodynamic therapy under near infrared light. RSC Advances. 2019;9(30):17273-80.

(7)  Chunyan Wu, Yanping Liang, Wenwen Hu, Miaomiao Yuan, Xiaoxia Bai, Fei Liu, Youbin Zheng, Zhenhuan Zhao, Min Zhang, Hossam Haick, Bin Wang*, Weiwei Wu*,  Interfaces Regulated Contact Electrification for Power-free and Highly Selective Gas Sensing, Advanced Intelligent Systems, 2019, (just accepted)  (Invited)

(8) Zhang, Min, Yu-Lin Fan, Yi-Fan Lu, Xu-Yin Ding, Zi-Yang Lin, Guoyue Shi, Weiwei Wu, Hossam Haick*, "Tailor-Made Engineering of Bioinspired Inks for Writing Barcode-like Multifunctional Sensory Electronics." ACS sensors, 2019.

(9) Broza, Yoav Y., Xi Zhou, Miaomiao Yuan, Danyao Qu, Youbing Zheng, Rotem Vishinkin, Muhammad Khatib, Weiwei Wu*, Hossam Haick*. "Disease Detection with Molecular Biomarkers: From Chemistry of Body Fluids to Nature-Inspired Chemical Sensors." Chemical Reviews, 2019,119, 22, 11761-11817 (Invited)

媒体报道:https://www.news-medical.net/news/20191217/Smart-nature-inspired-system-provides-continuous-information-on-patiente28099s-health.aspx

(10) Jingying Luo, Xiaoxia Bai, Qiang Li, Xin Yu, Chunyuan Li, Zhenni Wang, Weiwei Wu, Yanping Liang, Zhenhuan Zhao*, Hong Liu*, Band structure engineering of bioinspired Fe doped SrMoO4 for enhanced photocatalytic nitrogen reduction performance, Nano Energy, 2019, 66, 104187.

 

2017年-2018年:

(1)Wenwen Hu, Liangtian Wan, Yingying Jian, Cong Ren, Ke Jin, Xinghua Su, Xiaoxia Bai, Hossam Haick,* Mingshui Yao,* and Weiwei Wu*,Electronic Noses: From Advanced Materials to Sensors Aided with Data Processing, Advanced Materials Technologies, 2019, 1800488 (Invited)(入选2019年度Advanced Materials Technologies年度最佳论文集-全年20篇)

最佳论文入选新闻链接:https://www.materialsviewschina.com/2020/05/45246/

                                https://mp.weixin.qq.com/s/ogbTN9F-yLXvBnlEPsEG-A

媒体报道:https://mp.weixin.qq.com/s/ISgYKH1Vdqz0XWMqXZ0XhQ

(2)Wan, Meng, Jiang Li, Tao Li, Han Zhu, Weiwei Wu, and Mingliang Du*. Nitrogen anion-decorated cobalt tungsten disulfides solid solutions on the carbon nanofibers for water splitting,2018, Nanotechnology29.38 (2018): 385602

(3) Yunfeng Deng, Jiaxing Sun, Han Jin, Muhammad Khatib, Xianhui Li, Zongsu Wei, Feng Wang, Yehu David Horev, Weiwei Wu,* and Hossam Haick*,Chemically Modified Polyaniline for the Detection of Volatile Biomarkers of Minimal Sensitivity to Humidity and Bending,Adv. Healthcare Mater. 2018, 1800232

媒体报道:https://mp.weixin.qq.com/s/Qbt0wU346QPTnqps7j3cYA

            https://www.advancedsciencenews.com/cover-art-drug%E2%80%90eluting-stents-flexible-sensors-bioimaging/

https://www.xuehua.us/2018/07/19/advanced-healthcare-materials%EF%BC%9A%E8%81%9A%E5%90%88%E7%89%A9%E5%9F%BA%E6%9F%94%E6%80%A7%E6%B0%94%E4%BD%93%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8-%E6%B0%B4%E6%B1%BD%E3%80%81%E5%BD%A2%E5%8F%98/zh-tw/

封面下载地址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.201870059

(4) Weiwei Wu, Hossam Haick*, Materials and Wearable Devices for Autonomous Monitoring of Physiological Markers, Advanced Materials , 2018, 1705024. (Invited)

国外媒体报道:www.israel21c.org/self-repairing-health-wearables-powered-by-body-heat/

             www.newswise.com/articles/view/694596/?sc=rsla

国内媒体报道:https://www.x-mol.com/paper/844613

封面下载链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201870309

(5) Jiang Li, Meng Wan, Tao Li, Han Zhu, Zhenghuan Zhao, Zheng Wang, Weiwei Wu,* Mingliang Du,* NiCoSe2-x/N-doped C mushroom-like core/shell nanorods on N-doped carbon fiber for efficiently electrocatalyzed overall water splitting, Electrochimica Acta, 2018, 272, 161e168.

(6) Xinghua Su, Ge Bai, Yongjie Jia, Zhenjun Wang, Weiwei Wu, Xin Yan, Tao Ai, Peng Zhao, Liang Zhou, Flash sintering of lead zirconate titanate (PZT) ceramics: Influence of electrical field and current limit on densification and grain growth, Journal of the European Ceramic Society, 2018, 10.1016/j.jeurceramsoc.2018.04.007.

(7) Weiwei Wu, Bin Wang, Meital Segev-Bar, Wei Dou, Fang Niu, Yehu David Horev, Yunfeng Deng, Marian Plotkin, Tan-Phat Huynh, Raneen Jeries, Han Zhu, A’laa Garaa, Shifaa’ Badarneh, Linfeng Chen, Mingliang Du, Wenwen Hu, Hossam Haick*,Free-Standing and Eco-Friendly Polyaniline Thin Films for Multifunctional Sensing of Physical and Chemical Stimuli, Advanced  Functional Materials, 2017, 27(40), 1703147.

(8) Zheng Wang, Weiwei Wu, Qi Xu, Gaoda Li, Shuhai Liu, Xiaofeng Jia, Yong Qin, Zhong Lin Wang, Type-II hetero-junction dual shell hollow spheres loaded with spatially separated cocatalyst for enhancing visible light hydrogen evolution, Nano Energy, 2017, 30, 518-525.

(9) J Li, WW Wu, M Wan, L Gu, J Wang, T Li, H Zhu, M Zhang, ML Du, Facile Construction of MoS2/CNFs Hybrid Structure for a Hydrogen Evolution Reaction, Int. J. Electrochem. Sci, 2017, 12, 4563-4573

(10) Yang, Hui, Ting Zhang, Han Zhu, Ming Zhang, Weiwei Wu,MingLiang Du,Synthesis of a MoS2(1− x)Se2x ternary alloy on carbon nanofibers as the high efficient water splitting electrocatalyst,International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42, 4,2017,1912-1918.

(11) B Zhang, H Zhu, ML Zou, XR Liu, H Yang, M Zhang, WW Wu, JM Yao, Mingliang Du, Design and fabrication of size-controlled Pt–Au bimetallic alloy nanostructure in carbon nanofibers: a bifunctional material for biosensors and the hydrogen evolution reaction, Journal of Materials Science, 2017, 52 (13), 8207-8218

 

2009-2016:

(1) Weiwei Wu,Li Cheng,Suo Bai,Zhonglin Wang*,Yong Qin*,Directional Transport of Polymer Sheet and a Microsphere by a Rationally Aligned Nanowire Array,Advanced Materials,2012,24:817-821。

(2) Weiwei Wu,Suo Bai,Miaomiao Yuan,Yong Qin*,Zhong Lin Wang*,Tao Jing,Lead Zirconate Titanate Nanowire Textile Nanogenerator for Wearable Energy-Harvesting and Self-Powered Devices,ACS Nano,2012,6:6231-6235。

(3) Weiwei Wu,Li Cheng,Suo Bai,Wei Dou,Qi Xu,Zhiyang Wei,Yong Qin*, Electrospinning Lead-free 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Nanowires and Their Application in Energy Harvesting,Journal of Materials Chemistry A,2013,1:7332-7338。

(4)Weiwei Wu,Suo Bai,Nuanyang Cui,Fei Ma,Zhiyang Wei,Yong Qin*, Erqing Xie,Increasing UV Photon Response of ZnO Sensor with Nanowires Array,Science of Advanced Materials,2010,2:402-406。

(5) Weiwei Wu,Li Cheng,Miaomiao Yuan,Suo Bai,Zhiyang Wei,Tao Jing,Yong Qin*,Surface Engineering Method to Fabricate a Bendable Self-Cleaning Surface with High Robustness,Science of Advanced Materials,2013,5:933-938。

(6) Suo Bai,Weiwei Wu,Yong Qin*,Nuanyang Cui,Dylan Bayer,Xudong Wang*,High-Performance Integrated ZnO Nanowire UV Sensors on Rigid and Flexible Substrates,Advanced Functional Materials,2011,21:4464-4469。(与第一作者平均贡献)

(7) Nuanyang Cui,Weiwei Wu,Yong Zhao,Suo Bai,Leixin Meng,Yong Qin(*),Zhong Lin Wang*,Magnetic Force Driven Nanogenerators as a Noncontact Energy Harvester and Sensor,Nano Letters,2012,12:3701-3705。

(8) Jinmei Liu,Weiwei Wu,Suo Bai,Yong Qin*,Synthesis of High Crystallinity ZnO Nanowire Array on Polymer Substrate and Flexible Fiber-Based Sensor,ACS Applied Materials & Interfaces,2011,3(11):4197-4200。

(9) Wenwen Hu*,Weiwei Wu,Haomiao Zhou,Wind-blown Sand Electrification Inspired Triboelectric Energy Harvesting Based on Homogeneous Inorganic Materials Contact: A Theoretical Study and Prediction,Scientific Reports,2016,6:19912-19920。

(10) Bin Wang,Tan-phat Huynh,Weiwei Wu,Naseem Hayek,Thu Trang Do,John C. Cancilla,Jose S. Torrecilla,Masrur Morshed nahid,John M. Colwell,Oz M. Gazit,Sreenivasa Reddy Puniredd,Christopher R. McNeill,Prashant Sonar*,Hossam Haick*,Advanced Materials,2016, 28(21):4163-4163。

(11) Li Cheng,Wei Dou,Suo Bai,Weiwei Wu,Qi Xu,Yong Qin*,Controllable Fabrication of Patterned Oblique Nanowire Array and Its Application as a Reflection Grating,Science of Advanced Materials,2013,5(9):1179-1183。

(12) Miaomiao Yuan,Li Cheng,Qi Xu,Weiwei Wu,Suo Bai,Long Gu,Zhe Wang,Jun Lu,Huanping Li,Yong Qin*,Tao Jing*,Zhong Lin Wang*,Biocompatible Nanogenerators through High Piezoelectric Coefficient 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3Nanowires for In-Vivo Applications,Advanced Materials,2014,26:7432-7437。

(13) Long Gu,Nuanyang Cui,Li Cheng,Qi Xu,Suo Bai,Miaomiao Yuan,Weiwei Wu,Jinmei Liu,Yong Zhao,Fei Ma,Yong Qin*,Zhong Lin Wang*,Flexible Fiber Nanogenerator with 209 V Output Voltage Directly Powers a Light-Emitting Diode,Nano Letters,2012,13:91-94。

(14) Tan-Phat Huynh,* Muhammad Khatib, Rawan Srour, Marian Plotkin, Weiwei Wu, Rotem Vishinkin, Naseem Hayek, Han Jin, Oz M. Gazit, and Hossam Haick*, Advanced Materials Technologies,2016:1600187。

(15) Han Zhu,Li Gu,Danni Yu,Yingjun Sun,Meng Wan,Ming Zhang,Lei Wang,Lina Wang,Weiwei Wu,Juming Yao,Mingliang Du* ,Shaojun Guo*,The Marriage and Integration of Nanostructures with Different Dimensions for Synergistic Electrocatalysis,Energy & Environmental Science,2016.12.1,(10):321~330。

 

发明专利:

美国专利:

Haick, Hossam, Weiwei WU. "BIOMIMETIC SENSING PLATFORM UNIT." U.S. Patent Application No. 16/486,583.

中国专利:

(1) 秦勇,吴巍炜,白所,崔暖洋,一种半导体传感器及制备方法,2012.5,中国,ZL201010190839.8

(2) 秦勇,吴巍炜,窦伟,一种铜锌锡硫、硒粉体的制备方法,2017.2.7,中国,201310667667.2

(3) 秦勇,白所,吴巍炜,半导体紫外探测传感器及其制备方法,2012.9.26,中国,ZL201010508591.5

(4) 秦勇,崔暖洋,吴巍炜,白所,王中林,一种磁力驱动的纳米发电机,2015.4.8,中国,ZL201210122454.7

(5) 秦勇、崔暖洋、吴巍炜、白所、王中林,磁力驱动的纳米发电机,2015.12.09,中国,ZL 201210122471.0