Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark Liu Aijun's MessageBoard
Team

Team tearchers:

Aijun Liu

Chen Xi

Zhang Xiao

Ph.D:

Master(2017): Ji Xiaohui(National Scholarship 2018);Liu Haiyang(National Scholarship 2018);Zhu Qiuyun(National Scholarship 2018);Xiao Yaxuan(National Scholarship 2018)

Zhang Yan; Guo xingru; Liu Taoning; Qiu hongwei; Luo senhao(2018)