Xidian Meeting Xidian Guide About Help Search Home Login Control Panel AddBookMark Wang Junli's MessageBoard
Team

Team

Prof. Zhiyi We, Associate Prof. Xin Chen,Hua Mountain Associate Prof. Huan Chen,Hua Mountain Associate Prof. Yunpeng Wang

 

Doctor  candidate

Yao Zhang;Zihao Zhang

 

Master candiate

there are 10 members in UFLN group.